Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt MB-Online B.V., gevestigd aan De Limiet 15B, 4131 NR Vianen, Kvk nr. 85326852 , hierna ook als “opdrachtnemer” aangeduid en wordt de klant van MB-Online aangeduid als “opdrachtgever”. Indien hierna opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk genoemd worden, worden deze aangemerkt als partijen.

1.2. Onder werkdagen worden verstaan de dagen van de week, maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen.

1.3. Alle aanduidingen in enkelvoud worden geacht mede te omvatten de meervoudsvorm en vice versa, tenzij uit de context anders blijkt.

2. Algemeen

2.1. Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan al hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die opdrachtgever ontvangt of ontvangen heeft van opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook aan de opdrachtgever levert, alsmede op de uitvoering van overeenkomsten, waarvan de betreffende goederen of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

2.2. Deze voorwaarden gelden uitdrukkelijk alleen voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend zijn of op grond van wet- of regelgeving en aanpassing behoeven, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij de strekking van deze algemene voorwaarden behouden blijft.

2.4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.6. Wanneer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is gesloten met de opdrachtgever, zijn deze ook van toepassing op later gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.7. Hetgeen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is geregeld in de afzonderlijke overeenkomst prevaleert bij strijdigheid boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is opgenomen. Bij onduidelijkheid van een of meer bepalingen in de afzonderlijke overeenkomst, dienen de betreffende bepalingen te worden uitgelegd in het licht van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

2.8. Opdrachtnemer heeft deze voorwaarden gepubliceerd op haar website. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de met opdrachtgever overeengekomen opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever is gebonden aan zodanige wijzigingen. Eventuele wijzigingen zullen zoveel mogelijk schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden kenbaar gemaakt.

2.9. Door aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer, verklaart opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat de voorwaarden zijn toegevoegd aan de eerder aan hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld of hem is aangeboden de voorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig te vinden.

3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten.

 • Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Tenzij partijen anders overeenkomen, komt een overeenkomst uitsluitend tot stand nadat de opdrachtnemer de bestelling of opdracht van de opdrachtgever heeft geaccepteerd door middel van een schriftelijke (opdracht)bevestiging (met als bepalende datum de dag van verzending van de bevestiging). De (opdracht)bevestiging wordt geacht het overeengekomene juist te hebben weergegeven. Voor overeenkomsten waarvoor geen (opdracht)bevestiging is verzonden, wordt de eerste factuur van de opdrachtnemer als (opdracht)bevestiging beschouwd.
 • Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en beperking daaronder begrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten . werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven en met welke wijzigingen de opdrachtnemer niet kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving, vast te stellen door opdrachtnemer, voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen, zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft. Opdrachtgever stemt op voorhand in met de door de opdrachtnemer vast te stellen prijsaanpassing.
 • Indien door opdrachtnemer voor een juiste uitvoering van de opdracht derden worden ingeschakeld, worden de kosten hiervan aan de opdrachtgever doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 • De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Prijzen en betaling

4.1. Tenzij anders is vermeld, zijn alle prijzen van de opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen al dan niet van overheidswege en administratieve kosten. De prijzen luiden in euro’s.

4.2. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van (algemene) stijging van het prijspeil of kosten van belastingen en heffingen, arbeid, goederen of van derden te betrekken diensten.

4.3. Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een gestelde betalingstermijn dient de opdrachtgever de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

4.4. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn door de opdrachtnemer zijn ontvangen, zal de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is van rechtswege in verzuim verkeren en is hij over het openstaande bedrag direct de wettelijke rente plus een opslag van 4% verschuldigd. Tevens is in dat geval de opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag en de rente, gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag. Voorts is opdrachtgever, indien rechtsmaatregelen moeten worden getroffen, gehouden tot voldoening van de gerechtelijke kosten van opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, is de opdrachtgever ook deze kosten aan de opdrachtnemer verschuldigd.

4.5. Indien de opdrachtgever niet instemt met de factuur, is hij gedurende een periode van 5 dagen na factuurdatum gerechtigd om de bezwaren tegen die factuur schriftelijk bij de opdrachtnemer in te dienen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. Indien de opdrachtgever bezwaar maakt tegen de factuur, zal de opdrachtnemer nagaan in hoeverre het bezwaar terecht is en indien hij tot het oordeel komt dat het bezwaar terecht is, de factuur zo nodig aanpassen.

4.6. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden zonder de mogelijkheid van verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. De opdrachtgever zal zijn betalingsverplichting niet blokkeren door middel van beslag onder zichzelf of op andere wijze.

4.7. In geval van (voorgenomen) liquidatie, een (verzocht) faillissement of surseance van betaling, dan wel (verzochte) toelating tot de schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer direct opeisbaar zijn.

4.8. Indien er naar het oordeel van de opdrachtnemer aanleiding toe is, heeft hij het recht, alvorens tot levering of (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, betaling te verlangen van de reeds gefactureerde bedragen of een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie te eisen, zulks op kosten van opdrachtgever, voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever. Tot die tijd is de opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

                

5. Voorbehoud van eigendom en rechten en retentie

5.1. Rechten worden in voorkomend geval door opdrachtnemer aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.2. De opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen) resultaten van de dienstverlening van de opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen betaald heeft.

6. Vertrouwelijke informatie

6.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die zij van elkaar mochten verkrijgen of die betrekking heeft op hun ondernemingen en zij zullen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan in verband met de aanbieding of overeenkomst, behoudens indien uit enige wettelijke verplichting anderszins voortvloeit.

6.2. Facturen, correspondentie, overeenkomsten alsmede alle diensten die voortvloeien uit de overeenkomsten met en/of gemaakt door de opdrachtnemer dienen te allen tijde als vertrouwelijk te worden beschouwd.

6.3. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.1 en/of artikel 6.2 is opdrachtgever jegens de opdrachtnemer een direct opeisbare boete van drie keer het factuurbedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, met een minimum van € 5.000,00.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. De opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. De opdrachtnemer verschaft ten aanzien van resultaten, specificaties of serviceniveaus echter geen garanties, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer opgeleverde resultaten van de overeenkomst uitdrukkelijk accepteert dan wel niet reageert binnen een door de opdrachtnemer in dat kader gestelde redelijke termijn, gelden die resultaten als geaccepteerd door opdrachtgever en gaan partijen ervan uit dat die resultaten beantwoorden aan de eventueel overeengekomen specificaties dan wel, bij gebreke daarvan, de specificaties die in redelijkheid mogen worden verwacht.

7.2. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, daaronder begrepen verschaffing aan opdrachtnemer van (licenties terzake) alle noodzakelijke (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief het gebruik van merken en handelsnamen.

7.3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle, beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer van de systemen, websites en andere applicaties, waarmee of waarvoor opdrachtnemer diensten verricht aan opdrachtgever. De opdrachtgever zal zich in dat verband adequaat verzekeren.

7.4. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen aan opdrachtnemer of door deze ingeschakelde derden, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7.5. In geval opdrachtnemer, dan wel medewerkers van de opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de door opdrachtnemer en/of door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.

7.6. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is de opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.7. Indien de opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. De opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een verzoek tot uitbreiding van de overeenkomst te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8. Gebreken en klachtentermijnen

8.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vijftien werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtgever hier geen rechten meer aan kan ontlenen.

8.2. Indien een klacht naar oordeel van opdrachtnemer gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels volgens de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.

8.3. Indien het alsnog verrichten van het overeengekomene niet meer mogelijk is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn voor zover zulks volgt uit het bepaalde in artikel 10.

9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. De rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer geleverde diensten, waaronder mede begrepen ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, websites of andere materialen zoals demo’s, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, beeldmaterialen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt en aanvaardt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal de geleverde goederen of diensten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer of diens licentiegevers.

9.2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is de opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde diensten op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen of de aan hem verleende rechten of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te geven.

9.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de geleverde goederen, apparatuur, programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.

9.4. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van eventuele verbeteringen ten aanzien van programmatuur, apparatuur en materialen berusten bij de opdrachtnemer.

9.5. Indien en voor zover tussen partijen verschil van mening zal bestaan over aan wie de intellectuele eigendomsrechten ter zake van programmatuur, apparatuur of (beeld)materialen toekomt, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij de opdrachtnemer berust, behoudens tegenbewijs te leveren door de opdrachtgever.

9.6. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen alle aanspraken door derden als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of materialen.

9.7. De opdrachtgever stemt ermee in dat de opdrachtnemer de (handels)naam en het handelsmerk van de opdrachtgever voor commerciële doeleinden mag gebruiken, zoals het daarvan plaatsen op klantenlijst en/of website. De opdrachtnemer is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 6, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten. Tevens wordt de opdrachtgever na sluiting van de eerste overeenkomst toegevoegd aan de mailinglijst van de opdrachtnemer voor informatieve doeleinden. Opdrachtgever verleent hiervoor door het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming, maar kan deze toestemming te allen tijde herroepen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt begrensd volgens de bepalingen van dit artikel.

10.2. De opdrachtnemer is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd. . Hieronder vallen ook de door de overheid, in de breedste zin des woords, getroffen maatregelen ingevolge een calamiteit, waardoor opdrachtnemer niet, vertraagd of in aangepaste vorm zijn verplichtingen kan nakomen.

10.3. Indien, naar het redelijk oordeel van de opdrachtnemer, er sprake is van overmacht dan heeft de opdrachtnemer het recht om zonder tussenkomst van de rechter ofwel te eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, ofwel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtnemer deswege schadeplichtig wordt. De kosten die de opdrachtnemer dan al voor de opdracht gemaakt heeft, komen voor rekening van de opdrachtgever.

10.4. Wanneer de overeenkomst tijdelijk ten gevolge van overmacht onuitvoerbaar is geworden, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de duur van de periode waarin de overmacht situatie zich heeft voorgedaan.

10.5. De opdrachtnemer zal geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden en geen verdere garantie geven dan voor zover de opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk aan de opdrachtgever heeft gegeven.

10.6. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van, of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.

10.7. Voor zover de opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting, of, indien zulks lager is, het bedrag dat ter zake door de eventueel door de opdrachtnemer aangegane beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting voor drie maanden.

10.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
 • de redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systemen of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de opdrachtnemer op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; en
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  • Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  • Buiten de hiervóór genoemde gevallen kan op de opdrachtnemer nimmer enige aansprakelijkheid rusten, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd en ongeacht waaruit de schade volgens opdrachtgever zou bestaan.
  • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst kan slechts ontstaan nadat opdrachtgever in lijn met het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden bij opdrachtnemer een klacht heeft ingediend en hem in de gelegenheid heeft gesteld daarop inhoudelijk te reageren. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in deze klachtafhandeling kan opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stellen, met daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 10 werkdagen na het ontstaan daarvan, na de ontdekking daarvan dan wel het tijdstip waarop de schade redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt. Schademelding na voormelde termijn geven geen enkele aanspraak op vergoeding.
  • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een dienst, product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd mede gebaseerd op de diensten van opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit eventuele schending van deze rechten.

11. Inschakelen derden

11.1. Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die opdrachtnemer met een zelfstandige derde aangaat, contracteert opdrachtnemer, als opdrachtgever ten opzichte van deze derde alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Opdrachtnemer zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is neergelegd.

11.2. Opdrachtnemer kiest ervoor om in voorkomende gevallen bij aangaan van overeenkomsten met zelfstandige derden, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst uitdrukkelijk overeen te komen en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt.

12. Digitale berichtgeving

12.1. Een e-mailbericht of een elektronisch bericht via een applicatie (Whatsapp et cetera) zullen in het kader van deze algemene voorwaarden gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring.

12.2. Digitale berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox en/of applicatie van de ontvangende partij hebben bereikt.

12.3. Bij een geschil over het wel of niet door de opdrachtnemer ontvangen of verzonden zijn van de in dit artikel bedoelde berichten, zullen de Logfilegegevens van de opdrachtnemer dwingend bewijs opleveren.

                

13. Privacy en Beveiliging

13.1. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de eventueel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stipt zullen worden nageleefd en dat alle voorgeschreven (aan)meldingen tijdig zijn of worden verricht. Partijen verplichten zich elkaar alle ter zake gevraagde informatie over en weer elkaar onverwijld schriftelijk te verstrekken. Partijen zullen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

13.2 In voorkomend geval zal opdrachtnemer worden aangemerkt als “verwerker” en opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de AVG en geldt de overeenkomst tevens als

verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG. In die hoedanigheid zullen partijen zich houden aan de verplichtingen op grond van de AVG. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en geheimhouding betrachten in lijn met het bepaalde in het privacy beleid van opdrachtnemer, tenzij enige wettelijke bepaling haar verplicht tot openbaarmaking aan een derde. Daartoe zal opdrachtnemer een passend beveiligingsniveau handhaven.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen van een tussen de partijen gesloten overeenkomst over te dragen aan met haar gelieerde vennootschappen of andere derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

14.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever aan een derde over te dragen. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer hiertoe op voorhand toestemming.

15. Beëindiging

15.1. Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is zulks mogelijk na toestemming door opdrachtnemer en wordt 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding en vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

15.2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is in welk geval de bevoegdheid tot ontbinding direct ontstaat.

15.3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 1 maand in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4. In geval van – al dan niet voorlopige – (aanvraag van of verzoek tot) surseance van betaling, wanprestatie, (aanvraag van of verzoek tot) faillissement, (verzoek tot toelating tot) schuldsanering, opschorting van betaling, liquidatie, beslag op vermogensbestanddelen of einde van de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en het onbetaald gebleven deel van het geleverde te vorderen. In deze gevallen zal elke vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn. De opdrachtnemer zal in verband met beëindiging of ontbinding op grond van het hiervoor vermelde, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.5 Ingeval van beëindiging van de overeenkomst op een van de gronden als genoemd in dit artikel, dan wel op enige overige grond zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit en is zij gerechtigd om de kosten die zij reeds heeft gemaakt of de vergoedingen waarop reeds recht bestond, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Op alle uit overeenkomsten met opdrachtnemer voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter welke bevoegd is voor de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

16.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© MB-Online.nl | Alle rechten voorbehouden | KvK nummer 85326852 | Privacy